สำหรับท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง รายเที่ยว

aga-travel-insurance-traveler

ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

ให้ความคุ้มครองที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง – ค่ารักษาพยาบาลการส่งตัวกลับประเทศ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินถึง 3 ล้านบาท (เดินทางไม่เกิน 180 วัน)

ดูรายละเอียด


aga-travel-insurance-travel-eu

ประกันภัยการเดินทางสำหรับขอวีซ่าเชงเก้น

ให้ความคุ้มครองที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง – ค่ารักษาพยาบาลการส่งตัวกลับประเทศ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินถึง 2 ล้านบาท (เดินทางไม่เกิน 180 วัน)

ดูรายละเอียด


aga-travel-insurance-travel-business

ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักธุรกิจ

ให้ความคุ้มครองที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง – ค่ารักษาพยาบาลการส่งตัวกลับประเทศ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินถึง 5 ล้านบาท (เดินทางไม่เกิน 180 วัน)

ดูรายละเอียด


aga-travel-insurance-travel-family

ประกันภัยการเดินทางสำหรับครอบครัว

ให้ความคุ้มครองที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง – ค่ารักษาพยาบาลการส่งตัวกลับประเทศ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินถึง 4 ล้านบาท (เดินทางได้ครั้งละไม่เกิน 4 ท่าน ผู้ใหญ่ไม่เกิน 2 ท่าน บุตรอายุไม่เกิน 21 ปี)

ดูรายละเอียด

ประกันการเดินทาง รายปี

aga-travel-insurance-travel-journey

ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี

ให้ความคุ้มครองที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง – ค่ารักษาพยาบาลการส่งตัวกลับประเทศ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินถึง 6 ล้านบาท (เดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน 1 ปี)

ดูรายละเอียด

ข่าวสารสำคัญ: เนื่องด้วยในช่วงวิกฤติการณ์ระบาดของโรคโควิด–19 จำนวนประเทศที่รัฐบาลประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางขอให้ทุกท่านตรวจสอบว่ารัฐบาลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปนั้นได้ประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางหรือไม่ การเดินทางไปประเทศที่ประกาศระงับหรือจำกัดการเดินทางดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตามปกติ และเราขอแนะนำให้ท่านระงับการซื้อประกันภัยการเดินทางจากเราหากมีกรณีดังกล่าว


ซื้อเลย

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!