คำถามที่พบบ่อย

คำถามทีพบบ่อย

ทำไมต้องซื้อประภัยการเดินทางไปต่างประเทศ?
เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกันการเดินทางก็สามารถทำให้เราอุ่นใจในส่วนนี้ได้ และในการยื่นขอวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้น จำเป็นจะต้องใช้ประกันการเดินทางประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย
ถ้าผู้เดินทางต้องการซื้อประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบคุ้มครองทั้งปี บริษัทมีแผนประกันภัยแบบนี้หรือไม่?
ยังไม่มี บริษัทมีกรมธรรม์แบบรายเที่ยวที่มีความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน และกรมธรรม์แบบรายปีที่มีความคุ้มครองไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง 1 ครั้ง ซึ่งใน 1 ปี สามารถเดินทางกี่ครั้งก็ได้ โดยกรมธรรม์มีอายุ 1 ปี
ผู้เดินทางจะต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัยการเดินทางหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันการเดินทาง
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ จะสามารถเลื่อนวันเดินทางออกไปได้หรือไม่?
ได้ แต่ต้องแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ผู้เดินทางสามารถเลื่อนวันเดินทางออกไปได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์?
สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ แต่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ผู้เดินทางต้องมีอายุเท่าไหร่ จึงได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้?

แผนประกันภัยของบริษัท มี 2 แบบ

1. แผนท่องเที่ยว คุ้มครองอายุตั้งแต่ 6เดือน จนถึง 80 ปีบริบูรณ์
2. แผนนักเรียน คุ้มครองอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ จนถึง 49 ปีบริบูรณ์

สำหรับแผนท่องเที่ยวเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ อายุมากกว่า 65 ปีบริบูรณ์จะได้รับความคุ้มครองเท่ากับผู้ที่อายุระหว่าง 16 ปี – 65 ปีบริบูรณ์ หรือไม่?
จะได้รับความคุ้มครอง 50% ในกรณีของ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ของแผนประกันภัย ในส่วนของความคุ้มครองอื่น ๆ ได้เท่ากัน
กรณียกเลิกกรมธรรม์ จะได้รับเงินคืนในกรณีไหนบ้าง?
จะสามารถยกเลิกและได้รับเงินคืนได้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านเพียงกรณีเดียวเท่านั้น โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูต และผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง กรณีอื่นๆจะไม่สามารถคืนเงินได้
หากเจ็บป่วยหรือไม่สบายในต่างประเทศแล้วเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่?
หากเป็นผุ้ป่วยนอกต้องสำรองจ่ายก่อนและเก็บใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์ไว้ แต่ถ้าหากเป็นผู้ป่วยในให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อมาทางฝ่าย Claim ประเทศไทย +66(0)2-305-8533
หากมีความจำเป็นต้องรักษากับแพทย์แผนโบราณเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ โดยวิธีการใช้ยาสมุนไพรหรือการฝังเข็ม เป็นต้น คุ้มครองหรือไม่?
ไม่คุ้มครอง จะต้องเป็นการรักษาพยาบาลโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น
ในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเมื่อมาถึงประเทศไทย จะสามารถทำการรักษาต่อเนื่องได้หรือไม่?
ได้ หากการรักษาพยาบาลเป็นผลสืบเนื่องจากความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ(ต้องมีการรักษาที่ต่างประเทศก่อน) ภายใน 30 วันหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย วงเงินตามความคุ้มครองของแผนประกัน
หากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีข้อจำกัดในการเลือกห้องพักหรือไม่?
ไม่มี แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรักษาจากการวินิจฉัยของแพทย์
หากผู้เดินทางเจ็บป่วยในต่างประเทศ ซื้อยารับประทานเองได้หรือไม่?
ไม่ได้ นอกจากจะได้รับการตรวจรักษา มีรายการสั่งยาและใบรับรองการรักษาจากแพทย์
หากผู้เดินทางเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา (เฉพาะกรณีโรคที่เป็นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่โรคประจำตัวและไม่อยู่ในข้อยกเว้น) จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องใดได้บ้าง?
ค่ารักษาพยาบาลและค่าเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย
หากผู้เดินทางเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุที่อยู่ในความคุ้มครอง แล้วเสียชีวิตภายในเงือนไขของกรมธรรม์ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องใดได้บ้าง?
ค่าชดเชยการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย
ประกันคุ้มครองอาการปวดฟันด้วยหรือไม่?
ไม่คุ้มครองอาการที่เกี่ยวข้องกับฟัน ยกเว้นกรณีเกิดจากอุบัติเหตุแล้วทำให้ฟันหักและจำเป็นจะต้องรักษา
หากผู้เดินทางทำกระเป๋าเดินทางสูญหายโดยความละเลยหรือความประมาทเลินเล่อในพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่?
ไม่ได้
หากผู้เดินทางเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางเกิดความล่าช้าจากการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ในเที่ยวบินกลับ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่?
ไม่ได้ เพราะอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
หากผู้เดินทางเสียชีวิตในต่างประเทศจะทำอย่างไร?
ให้ญาติ , บุคคลในครอบครัว , เพื่อนผู้ร่วมเดินทาง ติดต่อฝ่าย Claim ประเทศไทย +66(0)2-305-8533 โดยเร็วที่สุดเพื่อรับความช่วยเหลือและคำแนะนำในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
หากมีโรคประจำตัว สามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้หรือไม่?
ได้ แต่จะไม่คุ้มครอง โรคที่เป็นอยู่หรือสภาวะอาการแทรกซ้อนของของโรคที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนเริ่มวันคุ้มครองตามกรมธรรม์
ซื้อเลย

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!